Лични данни

Политика и начин на съхранение

Използваме потребителски лични данни, предоставени от самия потребител чрез формите в уеб сайта, се ограничават до имена, имейл и/или телефон.

Потребителят по всяко време може да получи информация за това дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на обработката. Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни. Не предоставяме лични данни на трети лица без изричното съгласие на потребителя и преди всичко не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма. Даваме възможност потребителят да ни предостави ограничена информация за него и за това как да се свържем с него.

Съхраняваме само личните данни, подадени от потребителя, за ограничен период от време, докато се нуждаем от тях, за да изпълним целите, за които сме ги събрали първоначално, освен ако не е предвидено друго чрез закон. Ще запазим и използваме информацията, която е необходима, за да изпълним поетите към вас ангажименти.

Когато посещавате този сайт, нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни, чрез трети страни (Google Analytics). Те включват IP адреса на потребителя, който Ви е предоставен от неговия интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който ползва, интернет сайта, който го е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност. Използваме тези данни, за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за потребителя с цел да подобрим съдържанието и да направим страницата по-интересна и удобна за ползване от него.

При получаване на писмена молба от страна на потребителя, ние можем да му предоставим неговите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Използвайки нашия сайт, потребителят се съгласява с нашите политика и условия.